English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz

RAPID COMMUNICATION
Synteza organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych

na bazie octanomaślanu celulozy (j. ang.)
Polimery 2009, nr 11-12, 845


Streszczenie
Nowe organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe na bazie octanomaślanu celulozy (CAB) otrzymano techniką zol-żel. Fazę nieorganiczną wprowadzano do matrycy polimeru w wyniku reakcji hydrolizy w środowisku kwaśnym i kondensacji stosując jako prekursor tetraetoksysilan (TEOS). Otrzymane materiały charakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (IR), analizy termograwimetrycznej (TGA), magnetycznego rezonansu jądrowego ciał stałych 29Si NMR oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Organiczno-nieorganiczne hybrydy otrzymane z udziałem 20% ftalanu dietylu jako plastyfikatora cechują się dobrą przejrzystością w porównaniu z polimerem niemodyfikowanym.

Słowa kluczowe: octanomaślan celulozy, metoda zol-żel, organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe, analiza termograwimetryczna, spektroskopia IR, 29Si NMR, skaningowa mikroskopia elektronowa


e-mail: p.wojciechowska@ue.poznan.pl


P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz (138.9 KB)
Synteza organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych na bazie octanomaślanu celulozy (j. ang.)