English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko

Azowe inicjatory funkcyjne – rozpad termiczny w mieszaninach

akrylonitryl/N,N-dimetyloformamid

Polimery 2007, nr 7-8, 562


Streszczenie

Zbadano elementarną reakcję procesu polimeryzacji rodnikowej, tj. termiczny rozpad szeregu inicjatorów azowych - kwasu 4,4'-azobis(4-cyjanowalerianowego) (ACPA) oraz pochodnych 2,2'-azobisizobutyronitrylu (AIBN) - w mieszaninach akrylonitryl (AN)/N,N-dimetyloformamid (DMF), w funkcji stężenia monomeru (xM) w temp. 60°C. Jednoznacznie stwierdzono I-rzędowość tej reakcji w przypadku wszystkich użytych inicjatorów. Zależności kd=f(xM) wyznaczone doświadczalnie są nieliniowe, różnią się przebiegiem, co wiąże się ze zróżnicowaną budową chemiczną azoinicjatorów, można je opisać modelem solwatacji inicjatora (I) monomerem (M) i rozpuszczalnikiem (S). Określono występujące w układzie postacie solwatacyjne, obliczono (stosując algorytm Marquardta) ich względne stałe stabilności, stałe szybkości termicznego rozpadu i względny udział w mieszaninie. W warunkach małych stężeń AN w roztworze DMF przeważają solwaty podwójne z rozpuszczalnikiem SIS (rozpuszczalnik, inicjator, rozpuszczalnik) i mieszane MIS (monomer + rozpuszczalnik), natomiast w stężonych roztworach, gdy xM > 0,5 zwiększa się udział podwójnych postaci solwatacyjnych z monomerem MIM, charakteryzujących się najwyższą stałą szybkości rozpadu.


Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa akrylonitrylu, rozpad termiczny azoinicjatorów, rzędowość reakcji rozpadu termicznego, stała szybkości rozpadu termicznego, solwatacja inicjatora


e-mail: ewaw@ps.pl


E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko (197.3 KB)
Azowe inicjatory funkcyjne - rozpad termiczny w mieszaninach akrylonitryl/N,N-dimetyloformamid