English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Vasheghani F., F. H. Rajabi, M. H. Ahmadi, A. Gholehzadeh

Wpływ siły jonowej roztworu niektórych kompleksów interpolimerowych

z udziałem wiązań wodorowych na stabilność i parametry termodynamiczne takich układów (j. ang.)

Polimery 2009, nr 4, 261


Streszczenie
Scharakteryzowano wpływ siły jonowej roztworu na proces komleksowania w układzie poli(kwas akrylowy)/poli(winylopirolidon); badania prowadzono w roztworach wodnych zawierających różne sole nieorganiczne (NaCl, KCl, NH4Cl). Określano stałą stabilności (Ks, rys. 1), stopień związania (θ, tabela 2) oraz podstawowe parametry termodynamiczne (ΔG0, ΔH0 and ΔS0, rys. 2 i 3, tabela 3) omawianych układów ulegających skompleksowaniu. Wyniki wskazują na istotne różnice wartości wspomnianych parametrów w zależności od względnej siły wiązań wodorowych występujących w rozpatrywanych roztworach a także od oddziaływań hydrofobowych. Doświadczalną podstawę badań stanowiły pomiary pH (tabela 1).


Słowa kluczowe: kompleksy interpolimerowe, siła jonowa, parametry termodynamiczne, wiązania wodorowe, poli(kwas akrylowy), poli(winylopirolidon)


e-mail: bvasheghanif@yahoo.com


B. Vasheghani F., F. H. Rajabi, M. H. Ahmadi, A. Gholehzadeh (114.1 KB)
Wpływ siły jonowej roztworu niektórych kompleksów interpolimerowych z udziałem wiązań wodorowych na stabilność i parametry termodynamiczne takich układów (j. ang.)