English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak

Modele plastyczności Eyringa i Robertsona dotyczące tworzywa epoksydowego "EPY®"

Polimery 2008, nr 1, 40


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badania wpływu temperatury (23-100°C) i szybkości odkształcania przy ściskaniu (0,0208-20,8min-1) na charakterystyki mechaniczne i wartości wybranych wskaźników wytrzymałościowych dotwardzonego (80°C/2h) tworzywa epoksydowego "EPY®", stosowanego na podkładki fundamentowe maszyn. Sprawdzono możliwości wykorzystania teorii deformacji plastycznej Eyringa i Robertsona do prognozowania granicy plastyczności (σyT) tego tworzywa w zależności od temperatury i szybkości odkształcania. W tym celu porównano określone doświadczalnie i obliczone na podstawie tych teorii wartości σyT w całym wspomnianym zakresie temperatury i szybkości odkształcania. Uzyskany dobry stopień zgodności świadczy o przydatności obu testowanych modeli teoretycznych do prognozowania rzeczywistej granicy plastyczności badanego tworzywa, co umożliwia przewidywanie jego zachowania się w różnych warunkach eksploatacji.


Słowa kluczowe: tworzywo epoksydowe, granica plastyczności, prognozowanie, model Eyringa, model Robertsona, szybkość odkształcania, temperatura


e-mail: magdalena.urbaniak@ps.pl


Magdalena Urbaniak (209.6 KB)
Modele plastyczności Eyringa i Robertsona dotyczące tworzywa epoksydowego "EPY®"