English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ubowska, T. Spychaj

Kationowe kopolimery i terpolimery akryloamidu jako flokulanty modelowych

suspensji wodnych (j. ang.)

Polimery 2010, nr 4, 299


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.299

Streszczenie
Kationowe kopolimery akryloamidu z chlorkiem diallilodimetyloamoniowym oraz terpolimery tych dwóch monomerów z N-winyloformamidem (schemat A) otrzymywano dwoma metodami: w cienkiej warstwie roztworu wodnego bądź w postaci mikrosuspensji (tabela 1). Scharakteryzowano je metodami wiskozymetrii kapilarnej (tabela 2) a także oceniono ich efektywność flokulacyjną na drodze pomiaru ekstynkcji oraz objętości i masy osadu poflokulacyjnego. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki licznych testów flokulacyjnych przeprowadzonych na modelowych wodnych zawiesinach miału węglowego (tabela 3, rys. 1), krzemionki koloidalnej (tabela 4, rys. 2) oraz talku (tabela 5, rys. 3). Efektywność flokulacyjną porównywano uwzględniając typ i dawkę użytego flokulantu.


Słowa kluczowe: akryloamid, kationowe kopolimery i terpolimery, chlorek diallilodimetyloamoniowy, N-winyloformamid, flokulanty, efektywność flokulacyjna


e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl


A. Ubowska, T. Spychaj (156.1 KB)
Kationowe kopolimery i terpolimery akryloamidu jako flokulanty modelowych suspensji wodnych (j. ang.)