English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Tudorachi, R. Lipsa

Synteza i charakterystyka kopolimerów

poli[(alkohol winylowy)-ko-(kwas asparaginowy) (j. ang.)

Polimery 2010, nr 7-8, 562


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.562

Streszczenie
W artykule opisano syntezę kopolimerów alkoholu winylowego i kwasu L-asparaginowego prowadzoną metodą polikondensacji rozpuszczalnikowej z zastosowaniem octanu manganu jako katalizatora. Otrzymano dwa kopolimery, w których stosunek molowy jednostki strukturalnej poli(alkoholu winylowego) (PVA) do kwasu asparaginowego wynosił 10/0,5 i 10/1 [odpowiednio, PVA-ko-Asp (10/0,5) i PVA-ko-Asp (10/1)]. PVA oraz kopolimery badano metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), a kopolimery także metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR). Wyznaczano także ciężar cząsteczkowy (Mw) oraz graniczne liczby lepkościowe ([η]) tych polimerów. Za pomocą układu do jednoczesnej analizy termograwimetrycznej i skaningowej kalorymetrii różnicowej (TG-DSC) zbadano i porównano stabilność termiczną PVA i jego kopolimerów. Określano także potencjał elektrokinetyczny dyspersji wodnych PVA i kopolimerów oraz wymiary i polidyspersyjność cząstek kopolimerów.


Słowa kluczowe: poli(alkohol winylowy), kwas L-asparaginowy, usieciowane kopolimery, stabilność termiczna


e-mail: tudorachinita@yahoo.com


N. Tudorachi, R. Lipsa (149.2 KB)
Synteza i charakterystyka kopolimerów poli[(alkohol winylowy)-ko-(kwas asparaginowy) (j. ang.)