English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Tudorachi, A. P. Chiriac, R. Lipsa

Biodegradowalne kopolimery zawierające jednostki sukcynoimidu

oraz jednostki kwasu mlekowego. Cz. I. Możliwości syntezy (j. ang.)

Polimery 2011, nr 3, 204


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.204

Streszczenie

Przedstawiono dwa różne sposoby otrzymywania kopolimerów zawierających jednostki sukcynoimidu (SI) i kwasu mlekowego (LA) — PSI-co-LA. Pierwsza metoda (wariant A) polega na syntezie in situ z zastosowaniem bezwodnika maleinowego, amoniaku i LA (schemat A), a wg drugiej (wariant B) wykorzystuje się do tego celu otrzymany wstępnie polisukcynoimid i prowadzi jego polikondensację w masie z LA (schemat B). Uzyskane kopolimery scharakteryzowano metodami spektroskopii IR (rys. 1—3, tabela 1) i NMR (rys. 4) oraz określono ich ciężary cząsteczkowe (metoda GPC, tabela 2) a także wymiary cząstek i rozkład tych wymiarów (rys. 5, tabela 3). Opisane produkty mogą być zastosowane jako biodegradowalne i biokompatybilne nośniki substancji czynnych użytkowanych w medycynie i farmacji.


Słowa kluczowe: amfifilowe kopolimery, sukcynoimid/kwas mlekowy, synteza, budowa chemiczna, wymiary cząstek, ciężar cząsteczkowy


e-mail: achiriac1@yahoo.com


N. Tudorachi, A. P. Chiriac, R. Lipsa

Biodegradowalne kopolimery zawierające jednostki sukcynoimidu oraz jednostki kwasu mlekowego. Cz. I. Możliwości syntezy (j. ang.)