English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Tudorachi, A. P. Chiriac

Biodegradowalna matryca polimerowa i magnetyczne kompozyty na jej podstawie
Polimery 2009, nr 11-12, 806


Streszczenie
Otrzymano skrobię modyfikowaną kwasem monochlorooctowym (CMS) oraz sól sodową poli(kwasu asparaginowego) (PSI-Na), których mieszaninę (1:1) użyto w charakterze biodegradowalnej matrycy polimerowej w kompozytach magnetycznych. Wytworzono też nanocząstki magnetytu (Fe3O4) z mieszaniny FeCl3+FeCl2. Na podstawie wspomnianej matrycy i magnetytu sporządzono kompozyty magnetyczne zawierające 2,5%, 5% lub 25% Fe3O4. Metodą IR scharakteryzowano budowę otrzymanej matrycy i jej składników a także magnetycznego kompozytu (rys. 1-3, tabela 1 i 2). Zbadano strukturę wytworzonych produktów (SEM, rys. 5), ich termostabilność (TG i DTG, rys. 4, tabela 3) i podatność magnetyczną (rys. 6); określono także rozkład wymiarów cząstek biodegradowalnej matrycy, magnetytu oraz kompozytów magnetycznych o różnym udziale Fe3O4 (rys. 7). Podkreślono wzajemną zależność pomiędzy zawartością cząstek magnetytu a wartością podatności magnetycznej kompozytów. Wyniki przedstawionych badań potwierdzają możliwość uzyskania kompozytów CMS/PSI-Na/Fe3O4. Znaczenie takich materiałów wynika zarówno z biodegradowalności matrycy polimerowej, jak i ze zdolności obecnych w matrycy grup funkcyjnych do wiązania nie tylko magnetytu, ale i innych substancji bioaktywnych.

Słowa kluczowe: skrobia karboksymetylowana, poliasparaginian sodu, magnetyt, kompozyt magnetyczny, struktura, właściwości


e-mail: achiriac1@yahoo.com


N. Tudorachi, A. P. Chiriac (173 KB)
Biodegradowalna matryca polimerowa i magnetyczne kompozyty na jej podstawie