English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Tomaszewska, T. Sterzyński, K. Piszczek

RAPID COMMUNICATION
Wpływ temperatury komory plastografometru Brabendera na stan równowagi

momentu obrotowego nieplastyfikowango poli(chlorku winylu) (j. ang.)
Polimery 2008, nr 9, 678


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań ugniatania nieplastyfikowanej mieszaniny poli(chlorku winylu) (PVC) w czasie potrzebnym do osiągnięcia równowagi momentu obrotowego (punkt E na plastogramie). Ugniatanie prowadzono w komorze plastografometru Brabendera Plasti-Corder Pl 2200-3 w zakresie temperatury 160-200°C z prędkością obrotową rotorów 5-40min-1. Z analizy zmian wartości momentu obrotowego w stanie równowagi (ME), czasu potrzebnego do osiągnięcia równowagi (tE) i rzeczywistej temperatury mieszanki w tym stanie (TE) (rys. 1) wynika, że obciążenia mechaniczne maleją wraz ze wzrostem temperatury komory (Tch) (rys. 2) o czym świadczy gwałtowny spadek momentu obrotowego. Stwierdzono, że szybkość ścinania (γ) i wartość Tch wpływają jednocześnie na czas trwania ostatniego etapu żelowania mieszaniny PVC tzn. od chwili osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego (rys. 3) oraz na rzeczywistą temperaturę żelującej mieszaniny (rys. 4). Wpływ γ na wartość TE mieszaniny PVC w stanie równowagi momentu obrotowego jest szczególnie istotny przy najniższej nastawionej temperaturze komory i najwyższej szybkości ścinania w zakresie stosowanych w pracy.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), żelowanie, ugniatanie, plastogram


e-mail: mailto:jolanta.tomaszewska@%20utp.edu.pl


J. Tomaszewska, T. Sterzyński, K. Piszczek (79.3 KB)
Wpływ temperatury komory plastografometru Brabendera na stan równowagi momentu obrotowego nieplastyfikowango poli(chlorku winylu) (j. ang.)