English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Galina, M. Walczak

Teoretyczny model polimeryzacji hiperrozgałęzionej. Cz. II. Średni stopień polimeryzacji

i wskaźnik polidyspersyjności (j. ang.)

Polimery 2005, nr 10, 713


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.713


Streszczenie

Uogólniony model polimeryzacji hiperrozgałęzionej monomerów typu ABf wykorzystano do obliczenia wagowo średniego stopnia polimeryzacji (Pw) i wskaźnika dyspersyjności (PM) powstających polimerów hiperrozgałęzionych. Funkcyjność monomerów wynosiła f = 2, 4 lub 6. Zastosowano model wykorzystujący równanie koagulacyjne Smoluchowskiego [równ. (3)]. Grupy funkcyjne typu B reagowały zgodnie z zasadą efektu podstawienia w pierwszej warstwie. Stwierdzono, że zarówno wagowo średni stopień polimeryzacji (rys. 1), jak i wskaźnik dyspersyjności (rys. 2) rosły tym szybciej ze stopniem przereagowania (P) im większa była funkcyjność monomerów i im bardziej dodatni był efekt podstawienia.


Słowa kluczowe: polimeryzacja hiperrozgałęziona, model kinetyczny, równanie koagulacyjne Smoluchowskiego, efekt podstawienia, funkcyjność monomerów, wagowo średni stopień polimeryzacji, wskaźnik dyspersyjności
H. Galina, M. Walczak (124.4 KB)
Teoretyczny model polimeryzacji hiperrozgałęzionej. Cz. II. Średni stopień polimeryzacji i wskaźnik polidyspersyjności (j. ang.)