English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

U. Szeluga, L. Kurzeja, H. Galina

Modyfikacja kompozycji epoksydowo-nowolakowej reaktywnymi kauczukami

oraz napełniaczem węglowym

Polimery 2006, nr 11-12, 809


Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku (ilości i rodzaju) kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych o łańcuchach zakończonych grupami kwasowymi (CTBN) bądź epoksydowymi (ETBN) na właściwości mechaniczne oraz morfologię kompozycji epoksydowej składającej się z małocząsteczkowej żywicy epoksydowej typu eteru diglicydylowego bisfenolu A („Epikote 827”), nowolaku fenolowo-formaldehydowego (NZ) i 16% mas. proszkowego napełniacza organicznego typu węgla o średnim stopniu metamorfizmu. Właściwości mechaniczne oceniano metodą statyczną i dynamiczną (DMTA). Do badania morfologii zastosowano mikroskopię optyczną i transmisyjną (TEM). Analiza DMTA wykazała wpływ ilości CTBN i ETBN na moduł zachowawczy (E') w całym przedziale temperatury pomiaru (od temperatury pokojowej do 250°C). Wpływ dodatku kauczuków na temperaturę zeszklenia (Tg ocenianą jako maksimum tg δ) badanych usieciowanych kompozycji jest nieznaczny. Stwierdzono, że obecność wyłącznie napełniacza węglowego pogarsza wytrzymałość mechaniczną i udarność kompozycji, natomiast wprowadzenie do niej układu napełniacz węglowy/kauczuk niweluje to niekorzystne oddziaływanie. Ustalono, że na właściwości mechaniczne duży wpływ wywiera morfologia i separacja faz. Optymalna ilość kauczuku (CTBN lub ETBN) wprowadzanego do kompozycji z napełniaczem węglowym bądź bez napełniacza wynosi 6% mas., albowiem taka ilość kauczuku nie powoduje jeszcze obniżenia Tg kompozycji.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, modyfikacja, reaktywne kauczuki, napełniacz węglowy, separacja faz, właściwości mechaniczne, morfologia


e-mail: ula@karboch.gliwice.pl


U. Szeluga, L. Kurzeja, H. Galina (220.1 KB)
Modyfikacja kompozycji epoksydowo-nowolakowej reaktywnymi kauczukami oraz napełniaczem węglowym