English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech

Synteza nowych, rozpuszczalnikowych, akrylowych klejów samoprzylepnych

charakteryzujących się małym skurczem (j. ang.)

Polimery 2005, nr 11-12, 831


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.831


Streszczenie

Badane poliakrylanowe kleje samoprzylepne na podstawie akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu etylu, akrylanu metylu oraz kwasu akrylowego (tabela 1) syntetyzowano w octanie etylu. Badano wpływ rodzaju i ilości środków sieciujących na adhezję oraz wytrzymałość na ścinanie klejów sieciowanych wybranymi związkami z grupy chelatów metali (rys. 2 i 3), wielofunkcyjnych propylenoimin (rys. 4 i 5) oraz żywic aminowych (rys. 6 i 7). Określono także zależność adhezji i wytrzymałości na ścinanie usieciowanych ultrafioletem klejów od ilości i rodzaju fotoinicjatora (rys. 8 i 9), czasu sieciowania (rys. 10 i 11) oraz dawki promieniowania UV (rys. 12 i 13). Na podstawie przeprowadzonych badań wybrano rodzaje związków sieciujących i wskazano ich minimalne ilości (rys. 14 i 15) potrzebne do zapewnienia akceptowalnej wartości skurczu folii (<0,5%). Określono ponadto jakiej ilości wybranych środków sieciujących należy użyć, by skurcz klejów nie przekraczał wspomnianego poziomu (rys. 16).


Słowa kluczowe: akrylanowe kleje samoprzylepne, związki sieciujące, sieciowanie, fotoinicjatory, skurcz, wytrzymałość na ścinanie
Z. Czech (217.9 KB)
Synteza nowych, rozpuszczalnikowych, akrylowych klejów samoprzylepnych charakteryzujących się małym skurczem (j. ang.)