English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Sterzyński, I. Śledź

Jednopolimerowe kompozyty polipropylenowe – wytwarzanie, struktura, właściwości

Polimery 2007, nr 6, 443


Streszczenie

Scharakteryzowano grupę jednopolimerowych kompozytów (MPC, tj. kompozytów, w których zarówno osnowę, jak i napełniacz włóknisty wykonuje się z takiego samego polimeru) na podstawie polietylenu lub polipropylenu. Przedmiotem badań były polipropylenowe MPC otrzymywane bądź metodą prasowania, bądź zatapiania unieruchomionego włókna iPP w stopionej osnowie - folii iPP. Metodą DSC scharakteryzowano przemiany fazowe włókien oraz określono wpływ ciśnienia prasowania (1MPa i 10MPa) w toku ich pierwotnego i wtórnego ogrzewania. Zbadano wpływ naprężenia i temperatury wygrzewania na skurcz włókien. Przedstawiono wyniki obserwacji mikroskopowych morfologii kompozytów krystalizowanych nieizotermicznie lub izotermicznie w temp. 145°C w ciągu 2, 3 albo 6h (rys. 9-12). Zinterpretowano wpływ warunków otrzymywania polipropylenowych MPC na grubość warstwy transkrystalicznej tworzącej się na granicy faz osnowa/włókno oraz na wartość modułu Younga (Er), przyjętej jako kryterium oceny właściwości mechanicznych badanych materiałów. Wytypowano najkorzystniejsze warunki wytwarzania MPC, w których uzyskuje się dwukrotny wzrost wartości Er kompozytu w porównaniu z wartością Er wyjściowej folii iPP.


Słowa kluczowe: kompozyt jednopolimerowy, polipropylen, skurcz względny, morfologia, warstwa transkrystaliczna, moduł sprężystości


e-mail: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl


T. Sterzyński, I. Śledź (246.4 KB)
Jednopolimerowe kompozyty polipropylenowe - wytwarzanie, struktura, właściwości