English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller

Wpływ zmiany warunków brzegowych na charakterystykę przepływu ślimakowego

Polimery 2006, nr 6, 449


Streszczenie

Przeprowadzono teoretyczną analizę wpływu zmiany warunków brzegowych na charakterystykę przepływu cieczy lepkich w kanale ślimaka. Przyjęto dwa skrajne warianty warunków brzegowych: obracający się cylinder i nieruchomy ślimak (A) lub obracający się ślimak i nieruchomy cylinder (B). Analizę przeprowadzono w odniesieniu do modeli kanału płaskiego, pierścieniowego i śrubowego, stosując odpowiednio współrzędne prostokątne, cylindryczne i śrubowe. W przypadku cieczy newtonowskich wykazano, że rozwiązania dotyczące dowolnego kanału i odpowiadające obu wariantom różnią się jedynie członem opisującym obrót ciała sztywnego. Tak więc, obydwa warianty są równoważne, co oznacza, że określające wydajność przemieszczenie cieczy względem powierzchni ślimaka jest niezależne od wyboru warunków brzegowych. W przypadku przepływu cieczy nienewtonowskich w kanale płaskim (zaniedbującym rzeczywistą krzywiznę kanału) występują jednak pewne różnice w charakterystyce przepływu, zależne od wyboru warunków brzegowych. W odniesieniu do kanału pierścieniowego i śrubowego, uwzględniających krzywiznę kanału, różnice takie nie pojawiają się.


Słowa kluczowe: stopione polimery, charakterystyka przepływu, kanał płaski, kanał cylindryczny, kanał śrubowy, zmiana warunków brzegowych


e-mail: ryszard.steller@pwr.wroc.pl


R. Steller (117.4 KB)
Wpływ zmiany warunków brzegowych na charakterystykę przepływu ślimakowego