English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Stasiek

Wpływ warunków wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii polietylenowej

na zmianę niektórych jej właściwości

Polimery 2009, nr 6, 457


Streszczenie
Omówiono podstawowe zagadnienia związane z degradacją tworzywa polimerowego (w szczególności polietylenu) zachodzącą w procesie wytłaczania folii. Przedmiotem badań własnych były różne handlowe odmiany PE-LD i PE-LLD przetwarzane z wykorzystaniem doświadczalnej linii technologicznej wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Podatność tworzywa na degradację oceniano na podstawie zmian wartości wskaźnika szybkości płynięcia (MFR), czasu indukcji utleniania (OIT) oraz przebiegu termogramów DSC. Określono wpływ wybranych elementów intensywnego mieszania lub ścinania ślimaka, a także warunków wytłaczania (normalnych bądź ekstremalnych, w zależności od rodzaju końcówki mieszającej, stopnia zasypu układu uplastyczniającego i wysokości szczeliny ścinającej) na stopień degradacji polietylenu powodującej zmniejszenie ciężaru cząsteczkowego, a w efekcie zmianę właściwości mechanicznych folii, zwłaszcza pogorszenie wytrzymałości na rozciąganie. Okreśłono poziom migracji globalnej substancji z folii do płynów modelowych imitujących żywność stwierdzając, że wpływ stopnia degradacji PE na poziom migracji jest nieistotny.

Słowa kluczowe: wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, polietylen, folie, opakowania żywności, degradacja, właściwości użytkowe


e-mail: j.stasiek@impib.pl


J. Stasiek (166.7 KB)
Wpływ warunków wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii polietylenowej na zmianę niektórych jej właściwości