English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y. Song, Y. Jin, J. Sun, D. Wei

Usuwanie trójwartościowego chromu z roztworów wodnych za pomocą amfifilowych nanosfer

typu rdzeń-otoczka otrzymywanych w wyniku kopolimeryzacji akrylanu metylu z serycyną (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 880


Streszczenie

Metodą bezpośredniej kopolimeryzacji szczepionej akrylanu metylu (MA) na serycynie (SS) otrzymano nanosfery typu rdzeń-otoczka (PMA-SS) o średnicach zawierających się w przedziale 100-150nm (rys. 1 i 2). Kopolimeryzację prowadzono w temp. 353K w roztworze wodnym i inicjowano za pomocą wodoronadtlenku tert-butylu (TBHP). Zbadano zdolność otrzymanych nanosfer PMA-SS do adsorbowania Cr3+ z roztworów wodnych. Stwierdzono, że ilość zaadsorbowanego Cr3+ rośnie wraz ze wzrostem stężenia początkowego roztworu (Co) osiągając wartość 4,876mg Cr3+/g sorbentu w temp. 293K w przypadku roztworu o pH=6,0 i Co=3,5mg Cr3+/L (rys. 3). Zaobserwowano, że w badanym przedziale pH od 4,0 do 6,0 adsorpcja wyraźnie rośnie ze wzrostem pH (rys. 4). Badania wykazały także, że ilość zaadsorbowanego Cr3+ nieznacznie wzrasta pod wpływem dodania do roztworu niewielkiej ilości KCl jako dodatkowego elektrolitu (rys. 5). Na podstawie badań kinetyki adsorpcji określono, że równowaga jest osiągana po ok. 3 godz. Na zakończenie porównano wyniki adsorpcji Cr3+ za pomocą nanosfer PMA-SS z wynikami uzyskanymi w takich samych warunkach z zastosowaniem jako adsorbenta samego proszku SS i stwierdzono zdecydowanie większą efektywność adsorpcji w pierwszym przypadku.


Słowa kluczowe: trójwartościowe jony chromu, adsorpcja, serycyna, poli(akrylan metylu), nadtlenek tert-butylu, struktura typu rdzeń-otoczka, nanosfery


e-mail: songyan@em.jpu.edu.cn


Y. Song, Y. Jin, J. Sun, D. Wei (118.4 KB)
Usuwanie trójwartościowego chromu z roztworów wodnych za pomocą amfifilowych nanosfer typu rdzeń-otoczka otrzymywanych w wyniku kopolimeryzacji akrylanu metylu z serycyną (j. ang.)