English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Jędrzejewska, J. Kabatc, J. Pączkowski

Sole sec-butylotrifenyloboranowe barwników hemicyjanowych jako efektywne inicjatory

polimeryzacji rodnikowej inicjowanej fotoindukowanym przeniesieniem elektronu.

Cz. II. Badania kinetyczne i zastosowanie teorii przeniesienia elektronu (j. ang.)

Polimery 2005, nr 6, 418


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.418


Streszczenie

Badano zdolność dwóch grup soli sec-butylotrifenyloboranowych barwników hemicyjanowych (HCBo) - styrylopirydyniowych (grupa ABo) i styrylobenzoksazolowych (grupa BBo) (Schemat B) - do fotoinicjowania polimeryzacji rodnikowej (Schemat A) triakrylanu-2-etylo-2-(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolu (TMPTA). Określono wpływ struktury barwnika oraz energii swobodnej aktywacji przeniesienia elektronu pomiędzy składnikami pary fotoinicjatorów (DGel, tabela 1) na szybkość fotoindukowanej polimeryzacji rodnikowej TMPTA (Rp, rys. 2, 3). Wyniki analizowano na podstawie teorii Marcusa, opisującej kinetykę fotoindukowanego przeniesienia elektronu, wcześniej wyznaczając wartość DGel z równania Rehma-Wellera [równanie (2)]. Metodą cyklowoltoamperometryczną wyznaczono potencjał redukcji barwników (rys. 1). Określono także konwersję monomeru oraz wydajność kwantową procesu polimeryzacji (Fpolym) i wybielania fotochemicznego (Fbl) (tabela 2, rys. 5, 6) w zależności od budowy chemicznej badanych HCBo. Stwierdzono, że budowa inicjatora (barwnika) wpływa na wartość Rp. W przypadku zastosowania inicjatorów typu ABo wartości Rp były zbliżone - 3,24-4,88, a w przypadku BBo mieściły się w szerokim zakresie 1,00-5,05, przy czym największą wartość uzyskano przy użyciu barwnika B3. Inicjator B3Bo charakteryzował się także największymi wartościami Fbl, Fpolym i konwersji monomeru. Liniową zależność pomiędzy Rp a Fbl zaobserwowano tylko w odniesieniu do inicjatorów typu ABo.


Słowa kluczowe: fotoinicjatory redoks, barwniki hemicyjanowe, sole sec-butylotrifenyloboranowe, fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa, teoria Markusa, szybkość polimeryzacji
B. Jędrzejewska, J. Kabatc, J. Pączkowski (1.91 MB)
Sole sec-butylotrifenyloboranowe barwników hemicyjanowych jako efektywne inicjatory polimeryzacji rodnikowej inicjowanej fotoindukowanym przeniesieniem elektronu. Cz. II. Badania kinetyczne i zastosowanie teorii przeniesienia elektronu (j. ang.)