English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. P. Sobecki, R. Ukielski

RAPID COMMUNICATION
Charakterystyka telechelicznych prepolimerów poli(kwas-L-mlekowy-ko-glikolowy)

zsyntetyzowanych metodą bezpośredniej polikondensacji w fazie stopionej (j. ang.)

Polimery 2006, nr 7-8, 588


Streszczenie

Zsyntetyzowano kopolimery kwasów L-mlekowego i glikolowego (PLLGAc) o zmiennych udziałach molowych monomerów i stałym ciężarze cząsteczkowym równym 4000. Jako związek regulujący ciężar cząsteczkowy prepolimerów zastosowano 1,4-butanodiol, a katalizatorem reakcji był kwas siarkowy. Strukturę chemiczną zsyntetyzowanych polimerów zbadano metodami spektroskopii FTIR (rys. 1) i 1H NMR (rys. 2). Potwierdzono zależność pomiędzy składem chemicznym kopolimerów a wzajemnym udziałem monomerów użytych do syntezy (tab. 1). Analiza DSC (rys. 3 i 4) wykazała, że ze wzrostem udziału fragmentów glikolowych (GA) w PLLGAc temperatura topnienia polimeru obniża się, a stopień krystaliczności maleje. Temperatura zeszklenia polimerów zmienia się w zależności od składu komonomerów w zakresie od 29 do 45°C. Degradację hydrolityczną uzyskanych poliestrów badano w środowisku zasadowym (0.1M NaOH, w temp. 37°C) i stwierdzono, że ubytek masy próbki wyraźnie zależy od składu polimeru (rys. 5). Im większa jest zawartość fragmentów GA w PLLGAc, tym większa podatność kopolimeru na hydrolizę zasadową i szybszy ubytek masy.


Słowa kluczowe: kwas mlekowy, kwas glikolowy, prepolimer, polikondensacja


e-mail: psobecki@ps.pl


P. P. Sobecki, R. Ukielski (172.2 KB)
Charakterystyka telechelicznych prepolimerów poli(kwas-L-mlekowy-ko-glikolowy) zsyntetyzowanych metodą bezpośredniej polikondensacji w fazie stopionej (j. ang.)