English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ślączka, J. Lubczak

Pianki poliuretanowe z pierścieniami pirymidynowymi w cząsteczkach polimeru (j. ang.)

Polimery 2010, nr 9, 681


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.681

Streszczenie

W reakcjach oligoeteroli, uzyskanych z hydroksymetylowych pochodnych kwasu barbiturowego (HMBA) i tlenku propylenu (PO), z 4,4-diizocyjanianem difenylometanu (MDI) i wodą otrzymano nową grupę pianek poliuretanowych zawierających w cząsteczkach pierścienie pirymidynowe. Badano wpływ rodzaju oligoeterolu i składu spienianych kompozycji na niektóre właściwości otrzymanych pianek. W celu optymalizacji składu pianek zapewniającego im dobrą odporność termiczną wyznaczono wytrzymałość na ściskanie przed i po ekspozycji na działanie wysokiej temperatury. Stwierdzono, że pianki te są odporne na długotrwałe działanie temperatury wynoszącej nawet 200 °C. Inne właściwości badanych pianek, takie jak: gęstość pozorna, absorpcja wody czy skurcz polimeryzacyjny mają wartości zbliżone do analogicznych wartości charakteryzujących typowe pianki poliuretanowe produkowane na skalę przemysłową.


Słowa kluczowe: oligoeterole z pierścieniami pirymidynowymi, pianka poliuretanowa, odporność termiczna.


e-mail: jml@prz.rzeszow.pl


A. Ślączka, J. Lubczak (79.7 KB)
Pianki poliuretanowe z pierścieniami pirymidynowymi w cząsteczkach polimeru (j. ang.)