English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Sikora

Dobór liczby i położenia rowków uplastyczniających cylindra wytłaczarki

jako możliwość sterowania procesem wytłaczania

Polimery 2006, nr 4, 285


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badania wpływu liczby i położenia rowków uplastyczniających cylindra wytłaczarki względem otworu zasypowego oraz kierunku obrotów ślimaka, a także względem siebie na wielkości charakteryzujące proces autotermicznego wytłaczania polietylenu małej gęstości (PE-LD). Wykorzystano wytłaczarkę jednoślimakową o średnicy ślimaka 25 mm i stosunku L/D = 18, działającą autotermicznie z ustaloną częstotliwością obrotów ślimaka. W cylindrze zamocowano tuleję rowkowaną z czterema wzdłużnymi rowkami uplastyczniającymi rozmieszczonymi symetrycznie po obwodzie; ich głębokość można zmieniać w sposób ciągły i niezależny uzyskując pożądaną konfigurację liczby (od 0 do 4) i położenia uaktywnionych rowków. W badaniach przyjęto odpowiednie czynniki wynikowe bezpośrednie i pośrednie, zmienne, stałe oraz zakłócające. Uzyskano zależności natężenia przepływu tworzywa, sprawności energetycznej wytłaczarki i układu uplastyczniającego oraz jednostkowego zużycia energii pobieranej przez wytłaczarkę i układ uplastyczniający od liczby i położenia uaktywnionych rowków uplastyczniających. Stwierdzono, że czynniki te, zgodnie z założeniem pracy, w istotny sposób wpływają na przebieg badanego procesu, przy czym decydujące znaczenie ma położenie uaktywnionych rowków względem otworu zasypowego i względem siebie, a nie ich liczba.


Słowa kluczowe: wytłaczanie autotermiczne, strefa rowkowana, rowki wzdłużne, liczba i położenie rowków, polietylen małej gęstości


e-mail: janusz.sikora@pollub.pl


J. W. Sikora (242.5 KB)
Dobór liczby i położenia rowków uplastyczniających cylindra wytłaczarki jako możliwość sterowania procesem wytłaczania