English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Ścigalski, B. Jędrzejewska, M. Pietrzak, W. Wiśniewski, J. Pączkowski

Modyfikowane nanocząstki srebra jako inicjatory i koinicjatory polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)

Polimery 2011, nr 4, 281


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.281


Streszczenie

Otrzymano nanocząstki srebra stabilizowane pochodnymi merkaptobenzofenonu (Bp-MPCs) oraz merkaptoaminokwasami (MA-MPCs) (rys. 1—4). Zbadano przebieg fotoinicjowania polimeryzacji triakrylanu 2-etylo-2-(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolu (TMPTA) za pomocą zsyntetyzowanego fotoinicjatora Bp-MPCs działającego w zakresie promieniowania UV lub światła widzialnego, w układzie z koinicjatorem lub bez (rys. 5—8). Efektywność inicjowania polimeryzacji w obecności koinicjatora w postaci MA-MPCs jest większa niż w przypadku użycia odpowiednich merkaptoaminokwasów, gdyż nanocząstki srebra stabilizowane merkaptoaminokwasami wykazują większą zdolność do oddawania elektronów w procesie polimeryzacji PET. Fotoinicjowanie polimeryzacji TMPTA przez Bp-MPCs w obszarze widzialnym, tj. w obszarze w którym pochodna benzofenonu nie absorbuje promieniowania, może sugerować występowanie absorpcji dwufotonowej, pomimo małego natężenia padającego promieniowania (100 mW/cm2).


Słowa kluczowe: nanocząstki srebra, polimeryzacja wolnorodnikowa, fotoinicjatory, merkaptobenzofenony, merkaptoaminokwasy


e-mail: scigal@utp.edu.pl


F. Ścigalski, B. Jędrzejewska, M. Pietrzak, W. Wiśniewski, J. Pączkowski

Modyfikowane nanocząstki srebra jako inicjatory i koinicjatory polimeryzacji rodnikowej (j. ang.)