English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Schab-Balcerzak

Fotoindukowane właściwości poliestroimidów zawierających ugrupowania azobenzowe

Polimery 2006, nr 7-8, 524


Streszczenie

Przedstawiono serię poliestroimidów (PEI) zawierających fotochromowe, podstawione (atomem F bądź grupami NO2, CH3 lub OCF3) ugrupowania azobenzenowe, otrzymanych z różnych diestrodibezwodników i dwóch diamin: 1,3-fenylenodiaminy lub 2,4-diamino-4'-fluoroazobenzenu (schematy B i C). PEI charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w niektórych typowych rozpuszczalnikach organicznych oraz wysoką temperaturą zeszklenia (141-212°C). Budowę chemiczną tych produktów potwierdzono metodami analizy elementarnej, FTIR, 1H NMR i UV-Vis oraz określono ich stabilność termiczną (TGA). PEI wykazują odwracalną fotoizomeryzację trans-cis-trans w roztworach N-metylopirolidonu-2 (NMP) pod wpływem naświetlania światłem niespolaryzowanym (lampa Hg, λ=365nm) (rys. 1, schemat A). Naświetlanie światłem spolaryzowanym (laser Ar+, λ=488nm) powodowało reorientację grup azobenzenowych, co prowadziło do indukowania anizotropii optycznej w początkowo izotropowych polimerach. Fotoindukowaną anizotropię optyczną w błonach PEI badano obliczając wartości generowanego dichroizmu (rys. 3 i 4). Wartości fotoindukowanego dichroizmu (D) mieściły się w przedziale 0,12-0,26. Fotoindukowane właściwości polimerów rozpatrywano w zależności od ich budowy chemicznej, czyli rodzaju podstawnika w ugrupowaniu azobenzenowym oraz udziału tych ugrupowań w merze polimeru. Największą wartość D wykazywały polimery z podstawnikiem nitrowym, natomiast nie obserwuje się wpływu na tę wartość wprowadzenia drugiego ugrupowania azobenzenowego do meru PEI. Przeprowadzono wstępne badania zdolności wybranych błon polimerowych do tworzenia siatek holograficznych (laser Ar+, λ=514,5nm) stwierdzając odwracalność tego zjawiska (rys. 6).


Słowa kluczowe: poliestroimidy, fotoizomeryzacja, podstawione chromofory azobenzenowe, fotoindukowany dichroizm, tworzenie siatki holograficznej


e-mail: ewabalce@cchp-pan.zabrze.pl


E. Schab-Balcerzak (321.2 KB)
Fotoindukowane właściwości poliestroimidów zawierających ugrupowania azobenzowe