English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Ion Sava

Nowe aromatyczne poliestroamidy: synteza i właściwości (j. ang.)

Polimery 2011, nr 4, 263


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.263

Streszczenie

W wyniku polikondensacji 5 różnych diamin aromatycznych z chlorkiem kwasowym zawierającym grupy estrowe [dichlorkiem bis-3-oksybenzoilotereftaloilu o wzorze (I), schemat A], otrzymano szereg różniących się budową chemiczną nowych aromatycznych poliestroamidów (IIIa)—(IIIe) (schemat D, rys. 1 i 2). Produkty te charakteryzowały się dość dużym ciężarem cząsteczkowym [(72—229) · 103] oraz niewielką polidyspersyjnością mieszczącą się w przedziale 2,0—3,7 (metoda GPC, tabela 1). Ich dobra rozpuszczalność w N-metylopirolidynonie umożliwiła uzyskanie na ich podstawie wylewanych przezroczystych, giętkich folii grubości 5—40 µm. Przedstawiono wyniki badania poliestroamidów metodami analizy termograwimetrycznej (TGA, rys. 3) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC, tabela 2, rys. 4). Szczególnie dużo miejsca poświęcono interpretacji wyników uzyskanych metodami dynamicznej analizy mechanicznej w przedziale od -100 °C do +260 °C (rys. 5—9, tabela 2) oraz właściwościom cieplnym (rys. 3 i 4, tabela 2). Podkreślono przy tym, że badane polimery odznaczają się bardzo dobrą odpornością cieplną (początkowa temperatura rozkładu przekracza 340 °C). Ich temperatura zeszklenia mieści się — w zależności od budowy chemicznej — w przedziale 190—220 °C.


Słowa kluczowe: poliestroamidy, synteza, budowa chemiczna, odporność cieplna, właściwości lepkosprężyste


e-mail: isava@icmpp.ro


Ion Sava

Nowe aromatyczne poliestroamidy: synteza i właściwości (j. ang.)