English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski, H.-J. Radusch

Nowe elastomery termoplastyczne

Polimery 2005, nr 4, 249


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.249


Streszczenie

Przedstawiono przegląd publikacji (81 pozycji głównie z lat 2000-2003) dotyczących opracowania nowych elastomerów termoplastycznych (TPE) - produktów łączących w określonym przedziale temperatury właściwości usieciowanych chemicznie kauczuków z łatwością przetwarzania i recyklingu polimerów termoplastycznych. Wyodrębniono cztery grupy tego rodzaju produktów, mianowicie: kopolimery blokowe styrenu (przede wszystkim z butadienem, izoprenem i izobutylenem, w tym ostatnim przypadku - również kopolimery szczepione), elastomeryczne poliolefiny (na podstawie propylenu), termoplastyczne elastomery z mieszanin polimerów (fizycznych mieszanin krystalizującego plastomeru z nieusieciowanym elastomerem) oraz termoplastyczne elastojonomery (elastomery zawierające boczne jonogeniczne grupy kwasowe, najczęściej karboksylowe lub sulfonowe). Przedstawiono zasady syntez omawianych typów TPE, kierunki ich zastosowań oraz stan obecny i perspektywy ich wytwarzania w skali przemysłowej.


Słowa kluczowe: elastomery termoplastyczne, kopolimery styrenu, elastomeryczne poliolefiny, mieszaniny polimerów, termoplastyczne elastojonomery, producenci, zastosowanie

W. M. Rzymski, H.-J. Radusch (112.9 KB)
Nowe elastomery termoplastyczne