English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rytlewski, M. Żenkiewicz

Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych.

Cz. III. Ablacja laserowa i zmiany struktury geometrycznej powierzchni

Polimery 2007, nr 9, 634


Streszczenie

Przedstawiono podstawowe mechanizmy ablacji laserowej materiałów polimerowych, omawiając dwa jej główne rodzaje, tj. fotochemiczną i fototermiczną, które w warunkach rzeczywistych występują wspólnie. Scharakteryzowano najważniejsze czynniki (od strony zarówno działającego promieniowania, jak i modyfikowanego materiału) wpływające na przebieg i efekty procesu ablacji. Opisano model tego procesu, będący podstawą do obliczania głębokości ablacji. Przedstawiono najważniejsze rodzaje struktur geometrycznych powierzchni kształtowanych pod wpływem promieniowania laserowego - koherentnej okresowej oraz niekoherentych (stożkowej i dendrytowej). Wskazano na duże możliwości szerokiego zastosowania ablacji laserowej w obróbce materiałów polimerowych.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, modyfikowanie laserowe, warstwa wierzchnia, struktura powierzchni


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


P. Rytlewski, M. Żenkiewicz (155.8 KB)
Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych. Cz. III. Ablacja laserowa i zmiany struktury geometrycznej powierzchni