English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Rusu, G. Rusu, D-O. Dorohoi

Badania za pomocą spektroskopii FT-IR wpływu temperatury na strukturę polimerów

zawierających jednostki ε-kaprolaktamowe (j. ang.)

Polimery 2009, nr 5, 347


Streszczenie
Zsyntetyzowano poli(kaprolaktam) (poliamid 6) i jego kopolimery z laurolaktamem (kopoliamid 6/12) stosując do 50 % mas. laurolaktamu (CLL0, CLL5, CLL10, CLL20 i CLL30). Przygotowane z tych polimerów folie o grubości 40μm poddano działaniu temperatury w zakresie od 20 do 180° w czasie 30min. Następnie próbki charakteryzowano za pomocą jednowymiarowej i dwuwymiarowej spektroskopii FT-IR (rys. 1-7). Zaobserwowano, że przemiana fazowa kryształ-kryształ tzw. przemiana Brill'a zachodzi w przypadku poliamidu 6 w temp. 160°, a w przypadkach kopoliamidów 6/12 w temp. 120°.

Słowa kluczowe: ε-kaprolaktam, laurolaktam, poliamid 6, kopoliamid, widmo FT-IR, przemiana Brill'a


e-mail: eerusu@yahoo.com


E. Rusu, G. Rusu, D-O. Dorohoi (183.2 KB)
Badania za pomocą spektroskopii FT-IR wpływu temperatury na strukturę polimerów zawierających jednostki ε-kaprolaktamowe (j. ang.)