English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Radziszewski

Wpływ modyfikacji elastomerem SBS na właściwości reologiczne lepiszczy asfaltowych

Polimery 2008, nr 7-8, 559


Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych dokonano jakościowej oceny wpływu modyfikacji asfaltu dodatkiem elastomeru SBS (kopolimeru styren/butadien/styren) na podstawowe właściwości użytkowe oraz omówiono przebieg starzenia asfaltów. W ramach prac własnych sporządzono szereg układów asfaltowych różniących się zawartością (3%, 5% lub 7 % mas.) oraz rodzajem modyfikatora (rozgałęziony bądź liniowy elastomer o symbolach odpowiednio ElastI lub ElastII). Modyfikowane lepiszcza oraz, porównawczo niemodyfikowane asfalty poddano procesowi starzenia technologicznego (RTFOT) i starzenia eksploatacyjnego (PAV). Zbadano właściwości reologiczne w procesie ścinania pod obciążeniem starzonych materiałów, określając moduł zespolony (G*) oraz tangens kąta przesunięcia fazowego (tg δ). Stwierdzono, że lepiszcza modyfikowane dodatkiem 7 % mas. elastomeru SBS są najbardziej odporne na starzenie.


Słowa kluczowe: lepiszcze asfaltowe, elastomer SBS, modyfikacja, właściwości reologiczne, ścinanie pod obciążeniem, starzenie


e-mail: radziszewski@pb.edu.pl


P. Radziszewski (124.6 KB)
Wpływ modyfikacji elastomerem SBS na właściwości reologiczne lepiszczy asfaltowych