English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Prowans, M. El Fray, J. Jursa

Badania degradacji i toksyczności ogólnoustrojowej multiblokowych kopolimerów

poli(alifatyczno/aromatyczno-estrowych) (j. ang.)

Polimery 2005, nr 2, 131


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.131


Streszczenie

Otrzymano serię multiblokowych kopolimerów PED składających się z aromatycznych jednostek poli(tereftalanu butylenu) (PBT) (segmenty sztywne) i alifatycznych sekwencji dimeryzowanego kwasu tłuszczowego (DFA) (segmenty giętkie); zawartość segmentów sztywnych mieści się w przedziale 26-70 % mas. Polimery te mogą być „projektowane na miarę”, co oznacza, że ich właściwości zmieniają się wraz ze składem: od materiałów bardzo miękkich po polimery pół-sztywne (tabela 1). Podatność PED na degradację jest funkcją ich składu segmentalnego. Test degradacji (buforowy roztwór solanki o pH = 7,4, temp. 37°C, czas 5 tygodni) (rys. 1 i 2) oraz test implantacji in vivo przez 6 miesięcy (tabela 2, rys. 3-6) potwierdziły tę tezę. Polimery zawierające większy udział segmentów giętkich (tworzących fazę miękką) są bardziej podatne na degradację niż materiały o większej zawartości aromatycznych segmentów sztywnych (faza twarda). Ekstrakty chloroformowe z kopolimerów PED analizowano metodą GC/MS w celu oceny składu chemicznego substancji ulegających ekstrakcji, zwłaszcza z polimerów wykazujących większą podatność na degradację (rys. 7 i 8). Polimerowe wyciągi z roztworu soli fizjologicznej poddano testom na królikach na obecność pyrogenów (tabela 3) oraz wstrzyknięto śródskórnie w celu zbadania reakcji skórnych (rys. 9-11). Przeprowadzono również test hemolizy w kontakcie z podłożem polimerowym. Oceniając rodzaj reakcji miejscowych tkanek na ekstrakty z kopolimerów PED oraz wyniki testów hemolizy nie stwierdzono oznak toksyczności w całym zakresie składu PED. Kopolimery te są biozgodne i stanowią interesującą grupę materiałów do zastosowań biomedycznych.


Słowa kluczowe: multiblokowe kopolimery estrowe, dimeryzowany kwas tłuszczowy, degradacja, test toksyczności, hemoliza, właściwości mechaniczne


P. Prowans, M. El Fray, J. Jursa (204.6 KB)
Badania degradacji i toksyczności ogólnoustrojowej multiblokowych kopolimerów poli(alifatyczno/aromatyczno-estrowych) (j. ang.)