English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Połowiński

Badania poli(kwasu itakonowego) w roztworach wodnych (j. ang.)

Polimery 2006, nr 4, 270


Streszczenie

Przeprowadzono syntezy poli(kwasu itakonowego) poprzez hydrolizę poli(bezwodnika kwasu itakonowego) oraz na drodze polimeryzacji inicjowanej układem redoks. Wykonano miareczkowania konduktometryczne, potencjometryczne i spektrofotometryczne roztworów wodnych otrzymanych polikwasów. Stwierdzono, że badane polikwasy zawierają około 66% dostępnych grup karboksylowych (rys. 1 i 7). Wysunięto hipotezę o przemianie konformacyjnej, która powoduje niedostępność pozostałych grup karboksylowych. Wyznaczono zmiany potencjału termodynamicznego związanego z taką przemianą ΔG = 5,4-5,9 kJ/eq (tabela 1, rys. 4 i 5). Badano przewodnictwo elektryczne roztworów polikwasów (rys. 8 i 9) i zaobserwowano liniową zależność odwrotności przewodnictwa równoważnikowego od pierwiastka kwadratowego ze stężenia PIA.


Słowa kluczowe: poli(kwas itakonowy), roztwory wodne, stała dysocjacji, przewodnictwo równoważnikowe, przemiana konformacyjna


e-mail: stepol@mail.p.lodz.pl


S. Połowiński (102.8 KB)
Badania poli(kwasu itakonowego) w roztworach wodnych (j. ang.)