English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kowalczuk-Bleja, B. Sierocka, B. Trzebicka, A. Dworak

Polimery gwiaździste z rozgałęzionymi rdzeniami poli[p-(halogenometylo)styrenowymi]

Polimery 2005, nr 7-8, 555


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.555


Streszczenie

Przedstawiono metody otrzymywania polimerów gwiaździstych o strukturze typu rdzeń/powłoka. Rdzeń stanowił poli[p-(chlorometylo)styren] [poliPCMS, wzór (I)] lub poli[p-(jodometylo)styren] (poliPJMS). Syntezę poliPCMS prowadzono metodą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (Atom Transfer Radical Polymerization - ATRP), a poliPJMS uzyskano (po raz pierwszy) metodą polimeryzacji rodnikowej z degeneratywnym przeniesieniem łańcucha (Schemat A). PoliPCMS wykorzystano jako rdzeń do otrzymywania metodą „arm-first” w wyniku reakcji Wiliamsona amfifilowych polimerów gwiaździstych z ramionami z poli(tlenku etylenu) (PEOX) o różnej masie molowej [równanie (2)]. Rdzenie poliPJMS zastosowano jako prekursory w metodzie „core-first” uzyskując dobrze zdefiniowane polimery gwiaździste z ramionami poli(akrylanu t-butylu) (PAKTB), polistyrenu [PS, równanie (4)] oraz kopolimerów PS-blok-PAKTB [równanie (5)]. Polimery gwiaździste scharakteryzowano metodą chromatografii żelowej z wielokątowym rozproszeniem światła laserowego (Gel Permeation Chromatography/Multi-Angle Laser Light Scattering - GPC-MALLS) oraz spektroskopii 1H NMR i 13C NMR.


Słowa kluczowe: polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, polimeryzacja rodnikowa z degeneratywnym przeniesieniem łańcucha, polimery gwiaździste, struktura rdzeń/powłoka, poli[p-(halogenometylo)styren]
A. Kowalczuk-Bleja, B. Sierocka, B. Trzebicka, A. Dworak (1.41 MB)
Polimery gwiaździste z rozgałęzionymi rdzeniami poli[p-(halogenometylo)styrenowymi] (cz. I)
A. Kowalczuk-Bleja, B. Sierocka, B. Trzebicka, A. Dworak (839.9 KB)
Polimery gwiaździste z rozgałęzionymi rdzeniami poli[p-(halogenometylo)styrenowymi] (cz. II)