English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Polaczek, L. Stobiński, J. Mazurkiewicz, P. Tomasik, H. Kołoczek, H-M. Lin

Oddziaływania polisacharydów anionowych znanorurkami węglowymi (j.ang.)

Polimery 2007, nr 1, 34


Streszczenie

Agaroza, ι-, κ- i λ- karageny oraz guma ksantanowa (wzór I) w roztworze wodnym oddziałują z jednościennymi nanorurkami węglowymi, co potwierdzono analizując widma Ramana oraz wyniki badań reologicznych i skaningowej kalorymetrii różnicowej (tabela 1 i 2). Badania dostarczyły dowodów na to, że efekt kompleksowania polisacharydów nie zależy od możliwości otaczania nanorurek helisami polisacharydowymi. Kompleksowanie polega w pewnej mierze na oddziaływaniach między hydrofobową stroną merów polisacharydów (rys. 2), a hydrofobową powierzchnią nanorurek. Jednakże istotne jest też klatratowanie nanorurek w matrycy polisacharydowej. Klatki tworzą się dzięki zarówno wewnątrz- jak i międzycząsteczkowym oddziaływaniom polisacharydów za pośrednictwem wiązań wodorowych.


Słowa kluczowe: agaroza, guma ksantanowa, karageny, jednościenne nanorurki węglowe, kompleksy polisacharydów z nanorurkami węglowymi


e-mail: rrtomasi@cyf-kr.edu.pl


E. Polaczek, L. Stobiński, J. Mazurkiewicz, P. Tomasik, H. Kołoczek, H-M. Lin (120.9 KB)
Oddziaływania polisacharydów anionowych znanorurkami węglowymi (j.ang.)