English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

O. Pokorska-Młodzińska, Z. Pokorska, M. Spadło

Właściwości termiczne i dielektryczne niektórych kompozycji epoksydowych

Polimery 2007, nr 2, 127


Streszczenie

Zbadano właściwości termiczne (wartości temperatury zeszklenia Tg) ośmiu kompozycji epoksydowych złożonych z rozmaitych handlowych żywic epoksydowych i epoksynowolaków, utwardzanych samą żywicą nowolakową lub żywicą tą w połączeniu z dicyjanodiamidem, w obecności 2-etylo-4-metyloimidazolu jako katalizatora. Odrębny układ stanowiła kompozycja nr 1 (por. tabela 1) utwardzana wyłącznie trietylenotetraaminą bez katalizatora. Wszystkie badane kompozycje, z wyjątkiem tej ostatniej, miały zbliżone, wysokie, niezależne od składu wartości Tg (średnio 188°C). Określono też właściwości dielektryczne (przenikalność elektryczną e i współczynnik stratności dielektrycznej tg δ) trzech spośród omawianych układów. Scharakteryzowano zależność tych właściwości od temperatury (20-200°C) i częstotliwości (0,01-10 000Hz). Ustalono, że dwie zbadane kompozycje (nr 6 i 7 z tabeli 1) spełniają w warunkach T g wymagania stawiane wyrobom elektronicznym i elektrotechnicznym.


Słowa kluczowe: kompozycje epoksydowe, skład, temperatura zeszklenia, przenikalność elektryczna, współczynnik stratności dielektrycznej


O. Pokorska-Młodzińska, Z. Pokorska, M. Spadło (72.5 KB)
Właściwości termiczne i dielektryczne niektórych kompozycji epoksydowych