English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Podgórski, J. Księżopolski

Badania wpływu struktury sieci polimerowej na właściwości termomechaniczne usieciowanych (met)akrylanów – pochodnych bezwodnika cis-heksahydroftalowego

Polimery 2010, nr 1, 33


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.033

Streszczenie
Na drodze trójetapowej syntezy otrzymano nowe wielofunkcyjne monomery - estry glicydylowe kwasów trimetakrylowego oraz dimetakrylo-akrylowego. W wyniku fotopolimeryzacji uzyskano z nich homopolimery a także kopolimery ze styrenem. Scharakteryzowano właściwości mechaniczne i termiczne produktów polimeryzacji, oznaczono stopień konwersji wiązań nienasyconych, wykonano dynamiczną analizę termiczną. Jakościowo oceniono stopień niejednorodności strukturalnych otrzymanych sieci polimerowych i przedstawiono ich wpływ na właściwości wytworzonych polimerów.

Słowa kluczowe: mutimetakrylany, fotopolimeryzacja, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne, dynamiczna analiza termiczna


e-mail: j.ksiezopolski@poczta.umcs.lublin.pl

M. Podgórski, J. Księżopolski (144.5 KB)
Badania wpływu struktury sieci polimerowej na właściwości termomechaniczne usieciowanych (met)akrylanów – pochodnych bezwodnika cis-heksahydroftalowego