English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Podgórski, J. Księżopolski

Wpływ wewnątrzcząsteczkowych cyklizacji oraz międzycząsteczkowego

sieciowania na właściwości sieci polimerowych otrzymanych w polimeryzacji

rodnikowej wielofunkcyjnych metakrylanów

Polimery 2010, nr 7-8, 518


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.518

Streszczenie
W wyniku fotopolimeryzacji wielofunkcyjnych dimetakrylanów (estrów glicydylowych kwasów maleinowego lub fumarowego) uzyskano homopolimery oraz kopolimery z metakrylanem metylu. Scharakteryzowano właściwości mechaniczne i termiczne produktów polimeryzacji, oznaczono stopień konwersji wiązań nienasyconych, wykonano dynamiczną analizę termiczną. Jakościowo oceniono stopień niejednorodności strukturalnych otrzymanych sieci polimerowych i przedstawiono ich wpływ na właściwości wytworzonych polimerów. Wykazano odmienny wpływ reakcji cyklizacji i sieciowania na różne parametry sieci. Udowodniono także większy udział reakcji cyklizacji pierwotnych podczas polimeryzacji dimetakrylanu o izomerii geometrycznej cis.


Słowa kluczowe: multimetakrylany, fotopolimeryzacja, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne, dynamiczna analiza termiczna


e-mail: j.ksiezopolski@poczta.umcs.lublin.pl


M. Podgórski, J. Księżopolski (366 KB)
Wpływ wewnątrzcząsteczkowych cyklizacji oraz międzycząsteczkowego sieciowania na właściwości sieci polimerowych otrzymanych w polimeryzacji rodnikowej wielofunkcyjnych metakrylanów