English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

H. Pińkowska

Zielona chemia polimerów

Polimery 2006, nr 11-12, 836


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd najnowszej literatury (159 pozycji) dotyczącej wykorzystania zasad zielonej i zrównoważonej chemii w chemii polimerów. Omówiono zgodne z tymi zasadami procesy wytwarzania pochodzących z surowców petrochemicznych i ze źródeł odnawialnych półproduktów do syntez polimerów, a także reakcje polimeryzacji prowadzone w obecności katalizatorów metalocenowych i enzymatycznych. Scharakteryzowano alternatywne media polimeryzacji, takie jak nadkrytyczny ditlenek węgla, ciecze jonowe i woda. Szczególną uwagę zwrócono na polimery biodegradowalne oraz na recykling surowcowy i energetyczny zużytych materiałów polimerowych, zwłaszcza w obecności płynów w stanie superkrytycznym.


Słowa kluczowe: zrównoważona i zielona chemia, polimery, katalizatory metalocenowe, polimeryzacja enzymatyczna, płyny w stanie nadkrytycznym, recykling


e-mail: hanna.pinkowska@ae.wroc.pl


H. Pińkowska (110.1 KB)
Zielona chemia polimerów