English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Pilawka, T. Spychaj, A. Leistner

Kompozycje epoksydowe sieciowane kompleksami imidazoli z kationem Cu(II)

Polimery 2008, nr 7-8, 526


Streszczenie

Sporządzono kompozycje żywicy epoksydowej Epidian 6 sieciowane utwardzaczami utajonymi - kompleksami imidazoli [2-metyloimidazolu (2M) lub 2-etylo-4-metyloimidazolu (2E4M)] z kationami Cu(II) albo, w celach porównawczych, z kationem Mg(II) - bądź też nieskompleksowanymi imidazolami 2M albo 2E4M. Badano czas życia kompozycji i parametry cieplne charakteryzujące ich proces sieciowania, mianowicie entalpię i temperaturę maksimum efektu cieplnego. Użycie sieciujących kompleksów imidazoli z kationem Cu(II) podwyższa wspomnianą temperaturę o 35-49°C i powoduje nawet 30-krotne przedłużenie czasu życia kompozycji w temperaturze pokojowej. Określono też statyczne właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu odlewów z opisywanych kompozycji stwierdzając pewne pogorszenie tych cech w przypadku utwardzania kompleksami. Oceniano też wytrzymałość na ścinanie spoin klejowych na podstawie wytworzonych kompozycji. W temperaturze pokojowej nie zależy ona od rodzaju utwardzacza, natomiast w temp. 120°C utajone utwardzacze kompleksowe pozwalają na uzyskanie znacznie większej wytrzymałości na ścinanie (w szczególności w przypadku 2M) niż nieskomplikowane imidazole.


Słowa kluczowe: żywica epoksydowa, utwardzacz utajony, kompleks imidazolu z kationem Cu(II), czas życia kompozycji, statyczne właściwości mechaniczne, spoiny klejowe, wytrzymałość na ścinanie


e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl


R. Pilawka, T. Spychaj, A. Leistner (117.3 KB)
Kompozycje epoksydowe sieciowane kompleksami imidazoli z kationem Cu(II)