English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pigłowski, A. Kiersnowski, J. Dołęga

Otrzymywanie, struktura oraz właściwości użytkowe nanokompozytów

z warstwowych glinokrzemianów i poli(ε-kaprolaktonu)

Polimery 2006, nr 10, 704


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wyników dotychczasowych badań nanokompozytów, w których polimerową matrycą jest poli(ε-kaprolakton) (PCL), a rolę napełniacza odgrywa montmorylonit (MMT). Przedstawiono budowę i właściwości MMT, jak również możliwości jego modyfikacji za pomocą różnych związków amfifilowych oraz wybrane właściwości PCL ze szczególnym uwzględnieniem jego biodegradowalności i kompatybilności z wieloma innymi polimerami. Scharakteryzowano dwie podstawowe metody otrzymywania kompozytów PCL/MMT, mianowicie mieszanie napełniacza ze stopionym polimerem i polimeryzację ε-kaprolaktonu w obecności organofilizowanego MMT. Omówiono wybrane właściwości mechaniczne mikro- i nanokompozytów PCL o różnych zawartościach napełniacza, a także kompozytów z matrycą polimerową stanowiącą mieszaninę PCL i innych polimerów (PVC, PP, PE lub SAN). Przedstawiono również właściwości barierowe oraz stabilność termiczną omawianych kompozytów.


Słowa kluczowe: nanokompozyty polimerowe, montmorylonit, organomontmorylonity, poli(ε-kaprolakton), otrzymywanie, właściwości użytkowe


e-mail: jacek.piglowski@pwr.wroc.pl


J. Pigłowski, A. Kiersnowski, J. Dołęga (208.6 KB)
Otrzymywanie, struktura oraz właściwości użytkowe nanokompozytów z warstwowych glinokrzemianów i poli(ε-kaprolaktonu)