English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pietrasik, O. Świątkowska, A. Kaim

Nowe dwufunkcyjne mediatory na podstawie pochodnych 4-amino-TEMPO

regulujące przebieg rodnikowej polimeryzacji styrenu (j. ang.)

Polimery 2010, nr 11-12, 812


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.812

Streszczenie

Porównano aktywność grup nitroksylowych w szeregu homologicznym nowych dwufunkcyjnych mediatorów (regulujących przenośników) różniących się liczbą grup metylenowych (0, 2, 3, lub 4) w łańcuchu łączącym dwa rodniki 4-amino-TEMPO [wzory (I)—(IV)] w regulowaniu przebiegu rodnikowej polimeryzacji styrenu, stwierdzając występowanie różnic tej aktywności. Liniowy charakter zależności indeksu konwersji styrenu od czasu polimeryzacji (rys. 1) wskazuje na pierwszorzędowość reakcji względem monomeru w odniesieniu do wszystkich badanych dirodników pochodzących z mediatora. Najszybciej polimeryzacja przebiega pod wpływem dirodnika —C0—, a najwolniej wobec —C3—, jednakże nie zaobserwowano prostej zależności pomiędzy liczbą grup -CH2- w mediatorze a szybkością polimeryzacji. Scharakteryzowano widma ESR polimerów (rys. 3) oraz szczegółowo omówiono wyniki ich badania metodą GPC (rys. 2, 4 i 5 oraz tabela 1). W wyniku polimeryzacji powstają polimery o jedno- i dwuramiennych łańcuchach, prawdopodobnie zawierających centralny fragment dinitroksylowy. Rozkład ciężarów cząsteczkowych (M) produktów ma charakter bimodalny a wzajemny stosunek wartości M obydwu frakcji wynosi w przybliżeniu 2:1.


Słowa kluczowe: polimeryzacja regulowana rodnikami nitroksylowymi (NMP), rodnik TEMPO, regulatory dwurodnikowe, metylenowe grupy łączące, styren


e-mail: kpietrasik@chem.uw.edu.pl


K. Pietrasik, O. Świątkowska, A. Kaim (156 KB)
Nowe dwufunkcyjne mediatory na podstawie pochodnych 4-amino-TEMPO regulujące przebieg rodnikowej polimeryzacji styrenu (j. ang.)