English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pepliński, M. Bieliński

Właściwości przetwórcze i użytkowe pojemników wytwarzanych w procesie wytłaczania

z rozdmuchiwaniem w zmiennych warunkach przetwórstwa

– ocena wydajności i jakości procesu

Polimery 2009, nr 6, 448


Streszczenie
Scharakteryzowano proces przetwórczy polegający na wytłaczaniu z rozdmuchiwaniem nieswobodnym (w formie). Metodą tą wytwarzano pojemniki z bimodalnego PE-HD stosując rozmaite warunki przetwórstwa, tj. zmienną temperaturę (Tm) i grubość (gw) węża wytłaczanego tworzywa oraz ciśnienie rozdmuchiwania (pb). Oceny właściwości użytkowych uzyskanych wytworów a także jakości i wydajności procesu dokonano na podstawie wyznaczonego skurczu przetwórczego pojemnika, jego właściwości mechanicznych jak również miary odwzorowania powierzchni ścianki gniazda formy (chropowatości). Jako wyznacznik tej oceny zaproponowano zestaw odpowiednich wskaźników; ilościowe zależności wybranych wskaźników od ww. warunków przetwórstwa przedstawiono w postaci równań.

Słowa kluczowe: wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, warunki przetwórstwa, skurcz przetwórczy, parametr chropowatości, pojemniki, właściwości mechaniczne, wydajność i jakość procesu, wskaźniki oceny


e-mail: karolpep@utp.edu.pl


K. Pepliński, M. Bieliński (254.9 KB)
Właściwości przetwórcze i użytkowe pojemników wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem w zmiennych warunkach przetwórstwa - ocena wydajności i jakości procesu