English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Paukszta, S. Borysiak

Wpływ ponownego przetwarzania na krystalizację polipropylenu w mieszaninach PP/PA-6 (j. ang.)

Polimery 2009, nr 2, 126


Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań krystalizacji polipropylenu w mieszaninach z poliamidem-6 przeprowadzone z wykorzystaniem techniki skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) (rys. 1, 2, 3). Mieszaniny PP/PA6 zawierające 20 % mas. PA6 otrzymywano metodą wytłaczania. Uzyskane stopy poddano 10-krotnemu przetwórstwu. W badaniach kalorymetrycznych wyznaczono parametry kinetyczne procesu krystalizacji - stopień konwersji fazowej i połówkowy czas krystalizacji (rys. 3, 4). Ponadto określono wartości temperatury przemian fazowych. Nie stwierdzono zmiany temperatury krystalizacji PP w mieszaninie aż do ósmego cyklu przetwórstwa. W próbkach przetworzonych dziesięciokrotnie temperatura krystalizacji znacznie wzrosła. Zaobserwowano duży wpływ powtórnego przetwórstwa na zwiększenie szybkości krystalizacji polipropylenu w badanych mieszaninach. Wielokrotność procesu wytłaczania spowodowała wzrost stopnia konwersji fazowej i skrócenie połówkowego czasu krystalizacji. Przedstawione wyniki dyskutowano w kontekście przemian termooksydacyjnych oraz degradacji termomechanicznej, zjawisk zachodzących w stopie poddanym wielokrotnemu recyklingowi.


Słowa kluczowe: polipropylen, poliamid-6, mieszaniny, krystalizacja, przetwórstwo, recykling


D. Paukszta, S. Borysiak (108.6 KB)
Wpływ ponownego przetwarzania na krystalizację polipropylenu w mieszaninach PP/PA-6 (j. ang.)