English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska

RAPID COMMUNICATION
Badania nad wykorzystaniem wywaru pszennego do produkcji sztywnej pianki

poliuretanowo-poliizocyjanurowej (j. ang.)

Polimery 2007, nr 6, 461


Streszczenie

Części stałe wywaru pszennego stosowano jako napełniacz (5-30 % mas. w stosunku do sumy mas poliizocyjanianu i poliolu polieterowego) w kompozycji poliuretanowo-poliizocyjanurowej (PUR-PIR). Otrzymano w ten sposób sześć pianek różniących się zawartością wywaru (tabela 1), które poddano badaniom właściwości fizycznych i mechanicznych. Zmierzono ich gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, kruchość, pozostałość po spaleniu, stabilność wymiarów liniowych, zmianę objętości, ubytek masy (48h, temp. 120°C), temperaturę mięknienia, zawartość komórek zamkniętych, chłonność wody oraz wykonano analizę termograwimetryczną i w podczerwieni (IR) (tabela 2). Wyniki badań dowodzą, że odpady wywaru pszennego mogą być użyte jako napełniacz do produkcji sztywnych pianek PUR-PIR.


Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, wywar pszenny, napełniacz, właściwości fizyczne, właściwości mechaniczne, właściwości termiczne


e-mail: sadowska@ukw.edu.pl


J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska (85 KB)
Badania nad wykorzystaniem wywaru pszennego do produkcji sztywnej pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowej (j. ang.)