English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Oprea

Synteza i właściwości nowych elastomerów poliuretanowych: wpływ segmentów sztywnych (j. ang.)
Polimery 2010, nr 2, 111


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.111


Streszczenie

Badania dotyczą poliestrouretanów (PUR) na podstawie poli(ε-kaprolaktanu) diolu (PCL) o Mn=2000 tworzącego segmenty elastyczne oraz 1,6-diizocyjanianu heksametylenu (HDI). Syntezę prowadzono dwuetapowo, bez udziału katalizatora, a w charakterze przedłużaczy łańcucha otrzymanego na pierwszym etapie prepolimeru zastosowano związki dwufunkcyjne, mianowicie 1,4-cykloheksanodiol (CHD) lub 1,4-bis(hydroksymetylo)cyklometyloheksan (HMCD), indywidualnie bądź w mieszaninie z poliolami - gliceryną albo olejem rycynowym. Syntezę PUR prowadzono w warunkach stałego stosunku molowego grup: OH z wyjściowego poliolu: NCO:CH z przedłużacza łańcucha wynoszącego 1:2:1. Otrzymano dwie serie PUR (na podstawie CHD bądź HMCD), z których każda obejmowała 3 etapy produktów różniące się rodzajem przedłużacza łańcucha (por. tabela 1, próbki PUR1-3 i PUR4-6). Budowę chemiczną elastomerów scharakteryzowano metodą IR (rys. 1 i 2), określono ich właściwości cieplne (TGA - rys. 3 i 4, DSC - rys. 5 i 6) oraz dynamiczne i statyczne właściwości mechaniczne (rys. 7-10). Produkty te scharakteryzowano także metodą pomiaru kąta zwilżenia (θ) określając na tej podstawie wartości pracy adhezji (Wa) i napięcie międzyfazowe (γsl, tabele 2 i 3). Wyniki zinterpretowano z uwzględnieniem wpływu wywieranego przez wyjściowy stosunek stechiometryczny składników oraz stopień usieciowana PUR i rodzaj wiązań sieciujących.


Słowa kluczowe: poli(estrouretany), elastomery, przedłużacze łańcucha, usieciowanie, właściwości mechaniczne, właściwości cieplne, zwilżalność


e-mail: stefop@icmpp.ro
S. Oprea (154.2 KB)
Synteza i właściwości nowych elastomerów poliuretanowych: wpływ segmentów sztywnych (j. ang.)