English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Lubczak

Oligomery uretanowe z pierścieniem karbazolu i grupą azową (j. ang.)

Polimery 2011, nr 7-8, 597


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.597

Streszczenie

Dwufunkcyjne oligoeterole z pierścieniem karbazolu i grupą azową w łańcuchu bocznym poddano reakcjom z izocyjanianami o różnej budowie (TDI, MDI i HDI). Reakcje prowadzono w rozpuszczalniku (dioksan) w obecności katalitycznych ilości trietyloaminy (TEA). Za pomocą metod spektroskopowych (IR, UV-Vis i 1H NMR) zbadano skład elementarny oraz strukturę otrzymanych oligomerów uretanowych (tabela 1), a metodą kriometryczną oznaczono ich liczbowo-średnią masę molową (Mn). Zbadano rozkład termiczny otrzymanych oligomerów uretanowych (tabela 2) stwierdzając, że wprowadzenie do struktury poliuretanów ugrupowania fenyloazowego zwiększa znacząco ich odporność termiczną.


Słowa kluczowe: karbazol, grupa azowa, oligoeterole, oligomery uretanowe, odporność termiczna


e-mail: rlubczak@prz.rzeszow.pl


R. Lubczak

Oligomery uretanowe z pierścieniem karbazolu i grupą azową (j. ang.)