English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy M. Heneczkowski

Modyfikowane bentonity jako adsorbenty par węglowodorów
Polimery 2008, nr 3, 219


Streszczenie

Przeprowadzono organofilizację trzech typów handlowych bentonitów o symbolach SN, BS, BW za pomocą różniących się budową chemiczną czwartorzędowych soli amoniowych (QAS). Scharakteryzowano wpływ rodzaju podstawników przy atomie azotu w QAS na zdolności adsorpcyjne modyfikowanych bentonitów w odniesieniu do 5 rozmaitych węglowodorów: benzyny silnikowej, oleju napędowego, benzenu, heksanu i toluenu. Próbką porównawczą był niemodyfikowany zeolit. Najlepsze rezultaty - tj. największe wartości maksymalnego przyrostu masy (w %) - uzyskano w przypadku bentonitu SN modyfikowanego QAS z jednym podstawnikiem benzylowym, jednym decylowym i dwoma metylowymi.


Słowa kluczowe: bentonity, czwartorzędowe sole amoniowe, modyfikacja, adsorpcja, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne


e-mail: molek@prz.rzeszow.pl


M. Oleksy M. Heneczkowski (116.2 KB)
Modyfikowane bentonity jako adsorbenty par węglowodorów