English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Oleksy, M. Heneczkowski, H. Galina

Kompozyty żywicy epoksydowej zawierające modyfikowane bentonity

Polimery 2006, nr 11-12, 799


Streszczenie

Przedmiotem pracy była organofilizacja bentonitów czwartorzędową solą amoniową - chlorkiem alkilo-benzylo-di-metyloamoniowym (QAS) - i zbadanie możliwości zastosowania otrzymanego produktu jako napełniacza żywic epoksydowych (EP). Skuteczność takiej modyfikacji (stopień rozsunięcia płytek w bentonicie) oceniano metodą rentgenograficzną. Płynne kompozycje EP ze zmodyfikowanymi bentonitami charakteryzowały się dużym współczynnikiem tiksotropii, a dalszą ich zaletą było ograniczenie sedymentacji dodatku podczas przechowywania mieszaniny. Stwierdzono, że dodatek modyfikowanych bentonitów (w ilości ≤5,0% mas.) do handlowej żywicy epoksydowej spowodował znaczną poprawę wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy zerwaniu, twardości wg Brinella i zwłaszcza udarności bez karbu (niekiedy niemal trzykrotną). Zaobserwowano przy tym wyraźny wpływ temperatury homogenizacji żywicy z napełniaczem na zbadane właściwości mechaniczne kompozytów. Kompozyty EP z modyfikowanymi bentonitami wykazywały cechy nanokompozytów: zwiększoną sztywność, wytrzymałość, przezroczystość i scharakteryzowaną metodą skaningowej mikroskopii elektronowej drobnopłytkową morfologię przełomu.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, bentonity, organofilizacja, kompozyty, tiksotropia, właściwości mechaniczne, morfologia


e-mail: molek@prz.rzeszow.pl


M. Oleksy, M. Heneczkowski, H. Galina (486.6 KB)
Kompozyty żywicy epoksydowej zawierające modyfikowane bentonity