English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Okularczyk

Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do wyboru uszczelnień z tworzyw polimerowych

stosowanych w hydraulice wodnej

Polimery 2006, nr 10, 747


Streszczenie

Przedmiotem badań był wybór - metodą optymalizacji wielokryterialnej - uszczelnień polimerowych przeznaczonych do hydraulicznych układów wodnych. Kryteriami wyboru były przy tym czynniki techniczne (przede wszystkim trwałość i szczelność), ekonomiczne (energia tracona wskutek tarcia) oraz ekologiczne (ekowskaźnik 99). Po wstępnej kwalifikacji, do badań wytypowano dwa typy uszczelnień („Mupuseal”) wykonanych z PE-UHMW. Wyniki zastosowanej metody świadczą o tym, że szczelność i trwałość tych typów uszczelnień nie idą ze sobą w parze, czyli większej szczelności towarzyszy mniejsza trwałość i odwrotnie. Taka prawidłowość jest konsekwencją występowania dwóch typów zużycia uszczelek: zmęczeniowego (pogarszającego szczelność) oraz ściernego (pogarszającego trwałość). Dobór uszczelnień do konkretnego zastosowania powinien uwzględniać tę właśnie zależność.


Słowa kluczowe: hydraulika wodna, uszczelnienia polimerowe, optymalizacja wielokryterialna, trwałość, szczelność


e-mail: okularczyk@poczta.onet.pl


W. Okularczyk (152.7 KB)
Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do wyboru uszczelnień z tworzyw polimerowych stosowanych w hydraulice wodnej