English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja

Porównanie imidazoliowych i pirydyniowych cieczy jonowych jako środowisk dwufazowej polimeryzacji etylenu prowadzonej wobec katalizatora tytanocenowego (j. ang.)

Polimery 2009, nr 7-8, 501


Streszczenie
Chloroglinianowe ciecze jonowe z kationem 1-n-oktylo-3-metylopirydyniowym [C8-β-mpy]+[AlCl4]- lub 1-n-oktylo-4-metylopirydyniowym [C8-γ-mpy]+[AlCl4]- zastosowano jako jedną z faz w dwufazowej polimeryzacji etylenu w układzie ciecz jonowa/heksan, prowadzonej wobec katalizatora tytanocenowego (Cp2TiCl2) aktywowanego AlEtCl2. Wydajności polimeryzacji i właściwości polimerów otrzymanych z udziałem wymienionych cieczy jonowych porównano z odpowiednimi wielkościami uzyskanymi wcześniej przy udziale cieczy imidazoliowej ([C8-mim]+ [AlCl4]-) (tabele 1 i 2). Stwierdzono, że wprowadzenie do układu pirydyniowych zamiast imidazoliowych cieczy jonowych skutkuje wzrostem całkowitej wydajności procesu, widocznym przede wszystkim w przypadku cieczy z kationem zawierającym podstawniki w pozycji para (γ) względem siebie. Jednakże wadą układów pirydyniowa ciecz jonowa/heksan był znaczny udział powstającego polietylenu (PE) w cieczy jonowej. Powoduje to wzrost stopnia jego zanieczyszczenia wynikający z utrudnionego przeniesienia masy przez granicę faz. Korzystny efekt przeniesienia niemal całej ilości powstającego polietylenu z fazy cieczy jonowej do fazy heksanowej występuje jedynie w warunkach małych wartości stosunków molowych aktywator/katalizator (Al/Ti). Zbadano także wpływ stosunku Al/Ti na ogólną wydajność PE. Charakterystyka wybranych właściwości polietylenu otrzymanego w układach dwufazowych tetrachloroglinianowa ciecz jonowa/heksan wykazała, że łączy on cechy polimeru uzyskanego wobec homogenicznych (mały ciężar cząsteczkowy) i heterogenicznych (szeroki rozkład ciężarów cząsteczkowych, duża gęstość nasypowa) układów metalocenowych. Ponadto charakteryzuje go nietypowy dla PE, bardzo wysoki stopień krystaliczności, zwłaszcza w przypadku zastosowania cieczy pirydyniowych (>>90%).

Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, ciecze jonowe, katalizator metalocenowy, proces dwufazowy, właściwości polietylenu


e-mail: wsiodlak@uni.opole.pl


W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja (102.4 KB)
Porównanie imidazoliowych i pirydyniowych cieczy jonowych jako środowisk dwufazowej polimeryzacji etylenu prowadzonej wobec katalizatora tytanocenowego (j. ang.)