English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Obreja, D. Cristea, M. Purica, R. Gavrila, F. Comanescu

Polimery szczepione nanocząstkami tlenków metali w celu kontrolowanych zmian

współczynnika załamania światła (j. ang.)

Polimery 2007, nr 9, 679


Streszczenie

Metodą chemiczną i sol-gel otrzymano nanokompozyty polimerowe do zastosowań optycznych charakteryzujące się współczynnikiem załamania światła w przedziale 1.46-1.78. Nanokompozyty syntezowano z poli(metakrylanu metylu) (PMMA), metakrylanu hydroksyetylu (HEMA) lub poli(alkoholi winylowych) (PVA-1 lub PVA-2) z dodatkiem tlenków metali otrzymywanych z alkoholanów lub innych związków nieorganicznych (tabela 1). Właściwości polimerów modyfikowanych nanocząstkami tlenków metali zależą od rodzajów i stężenia tlenków metali, rozmiarów cząstek oraz homogeniczności dyspersji. Badania współczynnika załamania światła wykonano metodą elipsometryczną, a transmitancji metodą spektrofotometryczną w zakresie długości fali 200-900nm. Rozmiary i dyspersję nanocząstek w matrycy polimeru określano za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM). Zgodnie z oczekiwaniami współczynnik załamania światła badanych nanokompozytów rośnie ze wzrostem stężenia TiO2, ZrO2 i CuO, natomiast maleje, wraz ze wzrostem SiO2 (rys. 3-8). W zakresie światła widzialnego transmitancja wszystkich próbek jest większa niż 90% (rys. 1 i 2). Rozmiary otrzymanych cząstek zależnie od metody i parametrów syntezy zawierają się w przedziale 10-70nm (rys. 9-11).


Słowa kluczowe: nanokompozyty polimerowe, współczynnik załamania światła, transmitancja, rozmiary cząstek, mikroskopia sił atomowych


e-mail: paulao@imt.ro


P. Obreja, D. Cristea, M. Purica, R. Gavrila, F. Comanescu (228 KB)
Polimery szczepione nanocząstkami tlenków metali w celu kontrolowanych zmian współczynnika załamania światła (j. ang.)