English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2005

E. Bortel, E. Witek, A. Kochanowski, M. Pazdro 2011-06-27
Poliwinyloamina źródłem nowych możliwości rozwoju polimerów hydrofilowych

>>>

A. Duda, T. Biela, A. Kowalski, J. Libiszowski 2011-06-27
Aminy jako (ko)inicjatory polimeryzacji cyklicznych estrów (j. ang.)

>>>

J. Maślińska-Solich, E. Gibas, S. Kukowka 2011-06-27
Otrzymywanie związków makrocyklicznych zawierających ugrupowania O,O- i O,N-acetali (j. ang.)

>>>

J. Pączkowski 2011-06-27
Sondy fluorescencyjne jako narzędzie badawcze w chemii polimerów

>>>

W. M. Rzymski, M. Włóka, T. Grzeżółkowska-Rosiak 2011-06-27
Łączenie elastomerów z metalami

>>>

A. Plichta, Z. Florjańczyk, G. Rokicki 2011-06-27
Cykliczne węglany w syntezie polimerów biodegradowalnych

>>>

S. Słomkowski, M. Gadzinowski, S. Sosnowski, I. Radomska-Galant 2011-06-28
Nanocząstki zawierające polilaktyd - nowe nośniki związków aktywnych (j. ang.)

>>>

A. Kowalczuk-Bleja, B. Sierocka, B. Trzebicka, A. Dworak 2011-06-28
Polimery gwiaździste z rozgałęzionymi rdzeniami poli[p-(halogenometylo)styrenowymi]

>>>

A. Gałęski, E. Piórkowska, M. Pluta, Z. Kuliński, R. Masirek 2011-06-28
Modyfikacja fizycznych właściwości polilaktydu

>>>

R. Janik, S. Kucharski 2011-06-28
Otrzymywanie i właściwości fotoczułych, organicznych i hybrydowych (nieorganiczno-organicznych) materiałów polimerowych z chromoforowym ugrupowaniem diazenylowym

>>>

A. Iwan, D. Sęk 2011-06-28
Modyfikacja budowy i właściwości poliketanili - polimerów do zastosowań w optoelektronice

>>>

M. Kozioł, W. M. Rzymski 2011-06-28
Niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin chlorosulfonowanego polietylenu i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

>>>

A. Abramowicz 2011-06-28
Porównanie wpływu wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na niektóre właściwości ziarna poli(chlorku winylu). Cz. I. Wpływ na rozkład wymiarów ziarna

>>>

B. Świerz-Motysia, K. Pielichowski 2011-06-28
RAPID COMMUNICATION: Kinetyka rozkładu mieszanek poli(chlorek winylu)/poliesterouretan - badania termograwimetryczne

>>>