English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2015

K. Szpilska, K. Czaja, S. Kudła 2015-11-26
Stabilność termiczna i palność kompozytów poliolefiny/nanorurki haloizytowe (j. ang.)

>>>

E. Piesowicz, I. Irska, M. Bratychak, Z. Rosłaniec 2015-11-26
Nanokompozyty poli(tereftalan butylenu)/nanorurki węglowe. Cz. I. Funkcjonalizacja nanorurek węglowych i synteza in situ (j. ang.)

>>>

M. Mucha, M. Tylman, J. Mucha 2015-11-26
Kinetyka krystalizacji polikaprolaktonu w nanokompozytach (j.ang.)

>>>

Y.-H. Cai, L.-S. Zhao 2015-11-26
Interakcje między poli(kwasem L-mlekowym) a czynnikiem zarodkującym — N,N'-bis(benzoilo)dihydrazydem kwasu suberynowego (j. ang.)

>>>

D. Hybiak, S. Chmielewska, J. Garbarczyk 2015-11-26
Nanocząstki srebra w izotaktycznym polipropylenie. Cz. II. Modelowanie ułożenia łańcuchów polipropylenu na powierzchni nanocząstek srebra (j. ang.)

>>>

M. Kurańska, A. Prociak, U. Cabulis, M. Kirpļuks 2015-11-26
Spieniane wodą pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe otrzymane z bio-polioli i modyfikowane włóknami drzewnymi (j. ang.)

>>>

L. Wagner, A. Błaszczyk 2015-11-26
Zmiany morfologiczne powierzchni szkliwa zęba poddanej działaniu ozonu (j. ang.)

>>>

W. Kucharczyk, J. Paszkowiak, R. Gumiński, W. Żurowski 2015-11-26
Wpływ zawartości glinokrzemianów warstwowych na zużycie ścierne kompozytów epoksydowych z ich udziałem

>>>

T. Węsierski, A. Łukaszek-Chmielewska, M. Konecki, T. Drzymała 2015-11-26
Wpływ dodatku hydroksytlenku glinu na krytyczny czas redukcji widzialności w dymie powstałym ze spalania oraz pirolizy żywicy epoksydowej

>>>

S. Fic, M. Kłonica, A. Szewczak 2015-11-26
Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlanej

>>>

E. Malinowska-Pańczyk, H. Staroszczyk, K. Gottfried, I. Kołodziejska, A. Wojtasz-Pająk 2015-11-26
Przeciwdrobnoustrojowe właściwości roztworów chitozanowych, folii chitozanowych i żelatynowo-chitozanowych (j. ang.)

>>>

P. Dmowska-Jasek, W. M. Rzymski, E. Koścista, K. Bociong 2015-11-26
Nowa metoda sieciowania kauczuku butadienowo-styrenowego za pomocą kwasów Lewisa generowanych in situ (j. ang.)

>>>

K. Pepliński, M. Bieliński 2015-11-26
Prototypowe wkładki modułowe intensyfikujące chłodzenie wnęk form w procesach przetwórstwa polimerów (j. ang.) - Komunikat szybkiego druku

>>>